ඇඳුම || සායක්

මෙය Fitdance ය. අපට වසර 20 ක සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් ඇත, නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය සහ විශ්වසනීයත්වය දේශීය හා විදේශීය පාරිභෝගිකයින්ගේ පැසසුමට ලක් වූ අතර නර්තන වෘත්තිකයන් බෙහෙවින් අගය කරනු ලැබීය. අපි “ගුණාත්මක පළමු, විශ්වසනීයත්වය පළමු” ව්‍යාපාරික අරමුණු, අවට සේවාවන් ලෝකයේ ප්‍රධාන නර්තන පාසල් සහ නර්තන ලෝලීන්.
<1>